Նոր Արտամետ համայնքում սահմանված տեղական տուրքերը և տեղական վճարները  (թ. համար) 

Վճարման ենթակա գումարի հաշվարկ 

Եկամտատեսակ
(Թույլտվություն)
Ա.Հաստատված
դրույքաչափը,
դրամ
Բ.Թույլտվության
ժամկետը*
Գ.Գործակիցը տվյալ գոտում Դ.Գործակից /օրինակ
մակերեսը 2 քմ,.../
Ե.Հաշվարկված
գումար, դրամ
(Ե=ԱxԲxԳxԴ)
Ընտրեք համապատասխան եկամտատեսակը
0

Դրույքաչափեր 

Տող Եկամտատեսակ ՀաշվեհամարՀաստատված
դրույքաչափ, դրամ
Վճարման
պարբերականություն
Օրենքով
նախատեսված
դրույքաչափերի
սահմանները, դրամ
 
1135 բ) Համայնքի վարչական տարածքում շենքերի, շինությունների, քաղաքաշինական այլ օբյեկտների վերակառուցման, ուժեղացման, վերականգնման, արդիականացման աշխատանքներ (բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված` շինարարության թույլտվություն չպահանջվող դեպքերի) կատարելու թույլտվության համար  1500Միանվագ3000 Ընտրել
1138 իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին համայնքի վարչական տարածքում «Առևտրի և ծառայությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված՝ բացօթյա առևտրի կազմակերպման թույլտվության համար՝ մեկ քառակուսի մետրի համար 900115001274350Օրական350 Ընտրել
1139 զ) Համայնքի տարածքում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի, տեխնիկական հեղուկների, հեղուկացված գազերի վաճառքի թույլտվության համար 900115003247200000Տարեկան200000 Ընտրել
1145 Թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ առուվաճառքի թույլտվության համար 90011500195125000Տարեկան50000 Ընտրել
1134Ա -մինչև 20 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001151110571500Միանվագ3000 Ընտրել
1134Բ - 20 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 9001151110572500Միանվագ5000 Ընտրել
1133Ա -մինչև 300 քառ. մ. ընդհանուր մակերես ունեցող անհատական բնակելի, այդ թվում այգեգործական (ամառանոցային) տների, ինչպես նաև 200քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող և հասարակական և արտադրական նշանակության օբյեկտների համար 9001151110577500Միանվագ15000 Ընտրել
1133Գ - 200-ից մինչև 500 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող շենքերի և շինությունների համար 90011511105715000Միանվագ30000 Ընտրել
1133Դ 500-ից մինչև 1000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90011511105725000Միանվագ50000 Ընտրել
1133Զ 3000 և ավելի քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90011511105750000Միանվագ100000 Ընտրել
1137Ա ՈԳԽ մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 9001151111725000Եռամսյակայինմինչև 10001 Ընտրել
1137է ԾԽԱ մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 9001151111805000Եռամսյակայինմինչև 10001 Ընտրել
1140Բ -հանրային սնունդի և զվարճանքի օբյեկտներին ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար՝  50000Տարեկան25000-100000 Ընտրել
1351Գ - տեղական վճարներ շինարարության ավարտը փաստագրելու համար 90011511121410000Միանվագ  Ընտրել
1140Ա - առևտրային օբյեկտներին ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  25000Տարեկան50000 Ընտրել
1140Գ - բաղնիքներին (սաունաներին) ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  250000Տարեկան200000-500000 Ընտրել
1140Դ - խաղատներին ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  500000Տարեկան500000-1000000 Ընտրել
1140Ե - շահումով խաղերի կազմակերպման համար ժամը 24:00-ից հետո աշխատելու թույլտվության համար  250000Տարեկան250000-500000 Ընտրել
1140Զ - վիճակախաղերի կազմակերպման համար  75000Տարեկան100000-150000 Ընտրել
1137Բ ՈԳԽ 26-ից մինչև 50քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 9001151111726500Եռամսյակային10001-13001 Ընտրել
1137Գ ՈԳԽ 50-ից մինչև 100քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 90011511117210000Եռամսյակային13001-20001 Ընտրել
1137Դ ՈԳԽ 100-ից մինչև 200քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 90011511117212500Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1137Ե ՈԳԽ 200-ից մինչև 500քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 90011511117222500Եռամսյակային25001-45001 Ընտրել
1137Զ ՈԳԽ 500և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 90011511117250000Եռամսյակային45001-100000 Ընտրել
1137Ը ԾԽԱ 26-ից մինչև 50քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 9001151111806500Եռամսյակային 10001-13001 Ընտրել
1137Թ ԾԽԱ 50-ից մինչև 100քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 90011511118010000Եռամսյակային13001-20001 Ընտրել
1137Ժ ԾԽԱ 100-ից մինչև 200քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 90011511118012500Եռամսյակային20001-25001 Ընտրել
1137Ի ԾԽԱ 200-ից մինչև 500քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 90011511118022500Եռամսյակային25001-45001 Ընտրել
1137Լ ԾԽԱ 500 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հիմնական և ոչ հիմնական շինությունների ներսում վաճառքի կազմակերպման համար 90011511118050000Եռամսյակային45001-100000 Ընտրել
1146Ա Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում հիմնական շինության ներսում՝ Մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001150020902500Եռամսյակայինմինչև 5001 Ընտրել
1146Բ Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում հիմնական շինության ներսում՝ 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001150020905000Եռամսյակային5001-10001 Ընտրել
1146Գ Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում հիմնական շինության ներսում՝ 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001150020907500Եռամսյակային10 001- 15 001 Ընտրել
1146Դ Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում հիմնական շինության ներսում՝ 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90011500209010000Եռամսյակային15 001- 20 001 Ընտրել
1146Ե Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում հիմնական շինության ներսում՝ 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90011500209015000Եռամսյակային20001-30001 Ընտրել
1146Զ Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում հիմնական շինության ներսում՝ 500 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90011500209025000Եռամսյակային30001-50001 Ընտրել
1146Լ Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում ոչ հիմնական շինության ներսում՝ 500 և ավելի քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 90011500209012500Եռամսյակային15001- 25001 Ընտրել
1146Է Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում ոչ հիմնական շինության ներսում՝ Մինչև 26քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 900115002090500Եռամսյակայինմինչև 1001 Ընտրել
1146Ը Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում ոչ հիմնական շինության ներսում՝ 26-ից մինչև 50 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001150020901000Եռամսյակային1001-2001 Ընտրել
1146Թ Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում ոչ հիմնական շինության ներսում՝ 50-ից մինչև 100 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001150020902000Եռամսյակային2001-4001 Ընտրել
1146Ժ Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում ոչ հիմնական շինության ներսում՝ 100-ից մինչև 200 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001150020904000Եռամսյակային4001-8001 Ընտրել
1146Ի Հանրային սննդի կազմակերպում և իրացում ոչ հիմնական շինության ներսում՝ 200-ից մինչև 500 քմ ընդհանուր մակերես ունեցող հանրային սննդի օբյեկտի համար 9001150020907500Եռամսյակային8001-15000 Ընտրել
1133Ե 1000-ից մինչև 3000 քառ.մ. ընդհանուր մակերես ունեցող օբյեկտների համար 90011511105725000Միանվագ50000 Ընտրել

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՏԻՆԵՐ
ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԵՎ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ